Sandbox bouranga
ocena: 0+x
{$name}

Stopklatka z prywatnej kamery pracownika szpitala z 14 lipca 1997 r. (błędne ustawienie daty w urządzeniu)


komentarz edytora
data edycji: 04.08.2010 r. ~ M. Skrzyński Ośrodek 14, Gliwice

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-173
Klasa podmiotu: Bezpieczne Euclid
Specjalne Czynności Przechowawcze: obiekt podlega procedurze sterylnego przechowywania w pojemnikach na odpady medyczne zgodnie ze standardami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi ( Dz. U. 10.139.940 z dnia 4 sierpnia 2010 r. wraz z późn. zm.)1. Rozporządzenie obowiązuje we wszelkich kwestiach nieuregulowanych niniejszą procedurą.


Ponadto WYMAGA SIĘ:
-polipropylenowego, sterylnego pojemnika, którego objętość winna wynosić 60 litrów,
-pokrywy wzmocnionej stalą kwasoodporną, odpornej na stosunkowo wysokie ciśnienie robocze (pow. 20 barów).
ZABRANIA SIĘ:
-stosowania laboratoryjnych pojemników uniwersalnych z tworzyw sztucznych z zatyczką z LDPE,
-stosowania pojemników wykonanych z tworzywa HDPE (niesterylnych),
-podejmowania prób przemieszczania, dotykania i oczyszczania obiektu z naturalnego śluzu i/lub formaliny.

1. Pojemnik NALEŻY wypełnić nasyconym roztworem formaldehydu (formalina 35%).
2. Magazynowanie obiektu może odbywać się TYLKO w pomieszczeniu o temperaturze 4°C (por. §6 ww. Rozporządzenia, mówiący o temperaturze do 10 °C).
3. UWAGA! Próby zamrożenia obiektu indukują natychmiastowe fatalne skutki (por. Opis w dalszej części niniejszego raportu).
4. Przydzielony personel OBOWIĄZUJE zakaz transportu zewnętrznego obiektu.
5. Przydzielony personel OBOWIĄZUJE dokonywanie cyklicznych pomiarów ciśnienia (co 4 godziny)*.
5. Pod żadnym pozorem NIE NALEŻY zbliżać się do zamkniętego lub otwartego pojemnika bez kombinezonu przeciwchemicznego.
6. Po każdorazowej wizycie w pomieszczeniu sterylnym NALEŻY dokonać natychmiastowej utylizacji kombinezonu i dezynfekcji ciała (prysznic p-chemiczny).
7. W przypadku wykrycia wzrostu ciśnienia w pojemniku i/lub w obiekcie należy stopniowo upuszczać roztworu z pojemnika aż do uzyskania uśrednionej wartości i schłodzić pomieszczenie do 1°C.
8. Zbiornik należy uzupełnić roztworem NIE wcześniej niż po 4 godzinach.
8. NALEŻY pamiętać, że w przypadku wzrostu ciśnienia w pojemniku (pow. 12 barów) rozpoczyna się gwałtowne rozprężanie obiektu - NALEŻY wtedy niezwłocznie zamknąć pojemnik i opuścić pomieszczenie!

Opis: Obiekt został przetransportowany z Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii szpitala ███████████████████████████ we Wrocławiu 15 lipca 1997 r. w godzinach porannych na teren Zbrojnej Strefy Przechowawczej nr 5 we Wrocławiu. Relokacji dokonano na prośbę ówczesnego ordynatora ww. oddziału, dr n. med. ██████ ███████████████, oficjalnie z powodu wilgoci i grzybów stroczków domowych w szpitalnym brudowniku. Transport odbył się barką wodną WPO ████ ███████ o napędzie spalinowym, a następnie samochodem dostawczym z chłodnią należącym do Fundacji. Od 17 lipca 1997 r. obiekt znajduje się na terenie Ośrodka 14 w Gliwicach - transport odbył się ww. samochodem Fundacji z udziałem agenta MFO Omnikron-2.
Według otrzymanej przez pracowników Ośrodka noty pracownika szpitala obiekt to odpady medyczne-biologiczne po przeprowadzeniu kolonoskopii i operacji wycięcia wrzodów towarzyszących zapaleniu jelit u Pacjentów - obiekt podlegający SCP-PL-174 jest zatem splątanymi fragmentami zmienionych chorobowo jelit grubych pacjentów (4) ww. oddziału.
Badanie histopatologiczne tkanek pobranych wykazało obecność ostrych objawów colitis ulcerosa2 we wszystkich badanych fragmentach jelit. Tkanki są martwe medycznie.
Obiekt zdaje się ulegać nienaturalnemu rozprężaniu pod wpływem temperatury wyższej niż 4°C oraz pod wpływem prób zamrożenia - dochodzi wtedy do sączenia się brunatnoczerwonej mazi o konsystencji mieszanki nieutlenionej, żylnej krwi z kałem, jednak przeprowadzane dotychczas badania wskazują na brak osocza, żelaza, włóknika i bakterii jelitowych, jednocześnie nie sytuując zawartości tej cieczy pośród żadnych znanych współczesnej chemii substancji.
Substancja jest silnie żrąca i może uszkodzić układ oddechowy drogą wziewną.
Znane są również przypadki nagłego rozprężenia obiektu powodującego rozprysk cieczy w promieniu kilku metrów.
Przypuszcza się, że substancja poza działaniem drażniącym i żrącym na skórę może wywoływać ostre objawy colitis ulcerosa, czego nie udało się dotychczas wyjaśnić żadną miarą epidemiologiczną.
*Opisana procedura jest stosowana nieprzerwanie od Incydentu #A (por. Załączniki) do chwili obecnej (ostatnia data edycji raportu w nagłówku) ze zdalnym wykorzystaniem robota kroczącego z chwytakiem. Dotychczas nie wyróżniono naukowych przyczyn anomalnego zachowania obiektu - żadna z postawionych hipotez nie potwierdziła się. Nie zaplanowano terminu przeprowadzenia kolejnych badań.

Załączniki:

Addendum: zgon pracownika nastąpił o 16:07. Sekcja zwłok przeprowadzona na terenie Ośrodka 14 jako przyczynę zgonu wskazała rozległe obrażenia wewnętrzne czaszki. U denata dostrzeżono wypalone fragmenty wyrostka zębodołowego kości szczękowej. Ponadto w jelicie grubym denata wykryto stan zapalny wraz mikropęknięciami w obszarze esicy, ropień krypty i szczątkowe obrazy zgorzelin. Nadmienia się, że denat nigdy nie przejawiał podobnych objawów (ostatnie poświadczone badanie kolonoskopijne przebył na miesiąc przed zgonem - ściana jelita czysta)3.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License