Mobilne Formacje Operacyjne
ocena: 0+x


MOBILNE FORMACJE OPERACYJNE


Mobilne Formacje Operacyjne (MFO) to elitarne jednostki składające się z pracowników zaciąganych z różnych wydziałów Fundacji, których zadaniem jest reagowanie na określone zagrożenia lub sytuacje, które przekraczają możliwości zwyczajnych zespołów taktycznych albo naukowych. Mobilność tych formacji oznacza że ich działalność nie ogranicza się do jednej lokalizacji.

Kadra Mobilnych Formacji Operacyjnych to najlepsi z najlepszych Fundacji.

Mobilne Formacje Operacyjne mogą diametralnie różnić się wielkością, składem I celem. MFO o wielkości batalionu, której zadaniem jest reagowanie na aktywność wysoce agresywnych anomalii, może składać się z setek pododdziałów regularnych i wspomagających oraz pojazdów i wyposażenia bojowego. Ponadto drużyny przynależące do takiej formacji mogą zostać przerzucone w każde miejsce świata. Należy jednak pamiętać, że nie wszystko Mobilne Formacje Operacyjne są przeznaczone do działań bojowych; wyspecjalizowane jednostki zwiadowcze bądź śledcze mogą składać się z mniej niż dwunastu operatorów, jeżeli większa ich ilość nie będzie konieczna, by mogli realizować swe cele.

Podczas pracy polowej operatorzy MFO często przyjmują rolę reakcyjną na zagrożenia, pracują w regionalnych lub federalnych służbach porządkowych, a nawet wojskowych przeznaczonego im rejonu. Dowódcy MFO, celem realizacji wyznaczonego zadania, mogą zażądać asysty lokalnych jednostek polowych i pracowników stacjonujących w pobliskich placówkach Fundacji.

Każda jednostka ma swój identyfikator złożony z greckiej litery i liczby; w niektórych przypadkach mogą być dodatkowo stosowane przedrostki precyzujące i / lub znaki wywoławcze.


ORGANIZACJA

Organizacja Mobilnych Formacji Operacyjnych jest wysoce zróżnicowana, jako że każda jednostka jest od podstaw budowana w sposób, który najlepiej odpowiada jej nominalnemu celowi. Podczas gdy bojowe MFO mogą przestrzegać hierarchii i organizacji wojskowej, mniejsze jednostki mają z kolei pełne prawo stosować się do nieoficjalnej idei łańcucha dowodzenia.

W związku z tym każdy Dowódca Mobilnej Formacji Operacyjnej (DMFO) może mieć różne obowiązki; dowódca wielkiej MFO może skupiać się na zarządzaniu wieloma drużynami i dysponowaniu nimi według potrzeb operacyjnych, podczas gdy dowódca niewielkiego pododdziału może wraz z nim uczestniczyć w misji i kierować operacją na miejscu.

W podobny sposób należy spojrzeć na spójność różnych jednostek. Niektóre Mobilne Formacje Operacyjne składają się z pracowników, którzy razem szkolili się i pracowali przez wiele lat, a inne mogą zostać aktywowane bez uprzedzenia, co oznacza, że wielu operatorów będzie (przynajmniej na początku) wiedziało jedynie, jak inni się nazywają i czym się specjalizują.


AKTYWACJA

Mobilne Formacje Operacyjne są zwykle aktywowane według potrzeby przez Dyrektora Formacji Operacyjnych, co często wymaga bezpośredniej zgody co najmniej jednego członka rady O5.

Lwia część Mobilnych Formacji Operacyjnych utworzona została celem reagowania na określone anomalie, których właściwości uniemożliwiają efektywne zabezpieczenie lub kontrreakcję sił reagowania. Niektóre MFO zostały aktywowane z wyprzedzeniem narastającego bądź hipotetycznego zagrożenia.


DEZAKTYWACJA

Mobilne Formacje Operacyjne utworzone w celu zabezpieczenia określonej anomalii są zazwyczaj dezaktywowane po zakończeniu operacji pozyskania lub kiedy jej udział w zabezpieczeniu nie jest już konieczny.

Sporadycznie takie MFO zostają pozostawione aktywne, jeżeli zdobyta przez ich operatorów wiedza I doświadczenie mogą okazać się użyteczne w razie wystąpienia kolejnych incydentów; o wiele częściej jednak MFO zostaje rozwiązana, a jej operatorzy powracają na poprzednie stanowiska.

Bardzo rzadko dochodzi do sytuacji, że Mobilna Formacja Operacyjna musi zostać rozwiązana, ponieważ jej korpus osobowy ucierpiał zbyt wielkie szkody, by jednostka mogła pozostać operacyjna; jeśli cel dezaktywowanej MFO jest nadal uważany za istotny, nowa jednostka może zostać aktywowana celem zajęcia miejsca poprzedniej.Lista Mobilnych Formacji Operacyjnych


MFO Alfa-1 ("Czerwona Prawica")

2.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Alfa-1 to formacja odpowiadająca bezpośrednio przed Radą O5 i wykorzystywana jest w sytuacjach wymagających ścisłego bezpieczeństwa operacyjnego. Składa się z najlepszych i najlojalniejszych operatorów Fundacji.

Dostęp do innych informacji na temat MFO Alfa-1 wymaga upoważnienia poziomu 5.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Alfa-4 ("Kucykowy Ekspres")

3.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Alfa-4 składa się z pracowników wyszkolonych do działalności zakonspirowanej i wyspecjalizowanych w dziedzinach:

 • śledzenia,
 • przechwytywania,
 • zabezpieczania

obiektów anomalnych, które przesyłane są drogą pocztową i kurierską.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Beta-7 ("Szaleni Kapelusznicy")

4.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Beta-7 specjalizuje się w pozyskiwaniu i zabezpieczaniu anomalii stwarzających skrajne zagrożenie natury:

 • biologicznej,
 • chemicznej,
 • radiologicznej;

ponadto formacja zajmuje się przeprowadzaniem szybkich operacji pozyskania oraz czyszczeniem miejsc przez takie anomalie dotkniętych. Rozumie się przez to planowanie i przeciwdziałanie obszernego lub pandemicznego roznoszenia anomalii zaraźliwych.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Gamma-5 ("Czerwone Śledzie")

5.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Gamma-5 specjalizuje się w zapobieganiu wyciekom informacji o anomalnych wydarzeniach lub zjawiskach w sytuacjach, kiedy początkowo podjęte próby ich zagłuszenia okazały się nieskuteczne lub niewystarczające, lub w przypadkach, kiedy dane osiągnęły krytyczny poziom rozpowszechnienia.

Wykorzystują do tego badanie i podawanie eksperymentalnych środków amnezyjnych jak również procedury "fabrykacji" pamięci.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Gamma-6 ("Głębinowi Żywiciele")

6.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Gamma-6 specjalizuje się w śledzeniu i namierzaniu dalekomorskich lub oceanicznych anomalii.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Gamma-13 ("Egzekutorzy Asimova")

7a.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Gamma-13 specjalizuje się w namierzaniu, śledzeniu i pojmowaniu anomalnych obiektów, osób i podmiotów związanych z GoI 1115 (Anderson Robotics).

Obejmuje to identyfikację klientów i lokalizacje wytworów Anderson Robotics oraz przeprowadzanie ataków na biura tejże firmy.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Delta-5 ("Gońcy Frontowi")

8.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Delta-5 składa się z wielu głęboko zakonspirowanych i autonomicznych komórek.

Mają za zadanie identyfikować anomalne podmioty i obiekty, będące przedmiotem zainteresowania grup podobnych oraz uprzedzać próby ich pozyskania.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Epsilon-11 ("Dziewięcioogonowy Lis")

9.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Pod nadzorem MFO Alfa-1, Mobilna Formacja Operacyjna Epsilion-11 odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa wewnątrz placówek Fundacji. Są to siły szybkiego reagowania, interweniujące w przypadku, gdy standardowe protokoły bezpieczeństwa są niewystarczające, a eskalacja zagrożenia nieunikniona.

Działalność MFO Epsilion-11 jest opatrzona klauzulą tajności.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

 • [USUNIĘTO]

Raporty:

 • [USUNIĘTO]

MFO Dzeta-9 ("Kretoszczury")

10.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Dzeta-9 specjalizuje się w badaniu, eksploracji i przechowywaniu podziemnych lub zamkniętych terenów przejawiających występowanie zjawisk anomalnych - zwłaszcza tych o niespójnej topografii lub związanych z niestabilną czasoprzestrzenią.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Eta-10 ("Nie Widzą Zła")

11.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Eta-10 specjalizuje się w:

 • wyszukiwaniu,
 • pozyskiwaniu,
 • wstępnym zabezpieczaniu

obiektów i podmiotów wykazujących wizualne zagrożenie poznawcze, wizualne czynniki memetyczne lub jakiekolwiek inne zagrożenie wymagające pośredniej lub niestandardowej obserwacji celem bezpiecznego kontaktu.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Eta-11 ("Dzikie Bestie")

12.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Eta-11 specjalizuje się w:

 • wyszukiwaniu,
 • pozyskiwaniu,
 • wstępnym zabezpieczaniu

anomalii słuchowych i muzycznych, wliczając w to zagrożenia poznawcze oraz nietypowe niebezpieczeństwa bazujące na dźwięku.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Teta-4 ("Ogrodnicy")

13.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja operacyjna Teta-4 specjalizuje się w pozyskiwaniu i zabezpieczaniu roślinnych lub roślinopodobnych anomalnych obiektów i podmiotów; operacje terenowe w głównej mierze obejmują likwidację skażeń na terenach rozlegle zainfekowanych.
Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Teta-90 ("Szlifierki Kątowe")

14.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Teta-90 specjalizuje się w namierzaniu i zabezpieczaniu anomalii geometrycznych, topograficznych oraz osobliwościach czasoprzestrzennych.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Jota-10 ("Cholerni Federalni")

15.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Jota-10 utrzymuje tajnych agentów w różnych międzynarodowych, federalnych i prowincjonalnych agencjach ścigania i specjalizuje się w:

 • ułatwianiu przesyłu anomalnych dowodów i obiektów pod kontrolę Fundacji,
 • transferem jurysdykcji nad lokacjami w których doszło do zdarzeń anomalnych, z lokalnych służb, do sił zabezpieczających i zespołów reagowania Fundacji.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Kappa-10 ("Skynet")

16.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Kappa-10 jest tymczasowym identyfikatorem, dopóki wniosek o utworzenie jednostki nie zostanie oficjalnie uchylony lub zatwierdzony.

Działalność formacji jest ściśle ukierunkowana na badanie i przechwytywanie "cyber-anomalii" za pomocą kombinacji agentów AIC1 i badaczy Fundacji – w celu śledzenia, neutralizowania i / lub zabezpieczania takich niematerialnych zagrożeń.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Lambda-4 ("Ornitolodzy")

17.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Lambda-4 specjalizuje się w identyfikowaniu, namierzaniu, i zabezpieczaniu latających anomalii biologicznych, szczególnie anomalnych organizmów ptakopodobnych.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Lambda-5 "Białe Króliki"

18.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Lambda-5 specjalizuje się w:

 • przemierzaniu niestabilnych, surrealistycznych i kontrolowanych wymiarów
 • zabezpieczaniu osób i artefaktów stwarzających potencjalnie zagrożenie, zdolnych manipulować czasem i przestrzenią.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Mi-3 ("Najwyżsi Oferenci")

19.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Mi-3 jest przydzielona do monitorowania grupy podobnej "Marshall, Carter & Dark LLP". Jej zadaniem jest, przy współpracy z tajnymi agentami:

 • lokalizowanie przedmiotów będących obiektem zainteresowania GoI,
 • udaremnianie prób przejęcia obiektów przez grupę podobną,
 • zabezpieczanie obiektów.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Mi-4 ("Debugerzy")

20.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Mi-4 specjalizuje się w:

 • identyfikacji,
 • namierzaniu,
 • odzyskiwaniu,
 • zabezpieczaniu

elektronicznych urządzeń i transmisji, szczególnie anomalnych komputerów i anomalii związanych z siecią. Obejmuje to analizowanie stron internetowych podejrzanych o anomalne właściwości lub zaangażowanych w anomalne wydarzenia.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Mi-13 ("Ghostbusters")

21.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Mi-13 specjalizuje się w:

 • namierzaniu,
 • analizowaniu ,
 • zabezpieczaniu

bezcielesnych lub niematerialnych manifestacji i bytów, szczególnie tych sprawiających wrażenie czujących, myślących, lub w inny sposób inteligentnych.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Ni-7 ("Przybici")

22.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Zbrojna Mobilna Formacja Operacyjna Ni-7 to jednostka rozmiaru batalionu, składającą się z:

 • trzech kompanii sił specjalnych piechoty operacyjnej,
 • kompanii lekko opancerzonych pojazdów,
 • plutonu czołgów,
 • eskadry helikopterów,
 • plutonu wojsk chemicznych (zespół likwidacji ZCBR2),
 • plutonu saperów,
 • oddziału Specjalistów ds. Broni Jądrowej (SBJ),
 • innych specjalistów bojowych i personelu pomocniczego.

ZMFO Ni-7 zazwyczaj stacjonuje w Zbrojnej Strefie Bio Przechowawczej 14 i ma za zdanie reagować na incydenty wiążące się z utratą komunikacji z głównymi placówkami Fundacji w sytuacjach, gdzie podejrzewa się:

 • rozległe przełamanie zabezpieczeń,
 • wrogi atak,
 • lub inne sytuacje kryzysowe.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Omikron Ro ("Drużyna Marzeń")

23.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Fundacja opracowała optymalną technikę szkolenia ludzi korzystania z przestrzeni metafizycznej Oneiroi; a teraz z pomocą tej wiedzy jest zdolna lepiej reagować na niebezpieczeństwa z nią związane. Przez dziesięciolecia uczyła swoich agentów, jak świadomie łączyć się jaźnią z innymi przez ten wymiar.

Niewielu udało się wystarczająco zahartować psychicznie, by zostać przyjętym w szeregi oddziałów specjalnych. Pierwszym z nich byli członkowie zespołu Mobilnej Formacji Operacyjnej Omicron Ro.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Pi-1 ("Mieszczuchy")

24.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Pi-1 specjalizuje się w:

 • namierzaniu,
 • zabezpieczaniu,
 • usuwaniu śladów obecności

anomalii w gęsto zaludnionych terenach miejskich, szczególnie w zabudowanych częściach Nowego Yorku.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Ro-1 ("Profesorzy")

25.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Ro-1 została utworzona w celu:

 • pozyskiwania,
 • zabezpieczania,
 • transportowania

anomalii powiązanych z GoI Alfa 388, "Uniwersytet Alexylva".

Zredukowanie zagrożenia stwarzanego przez ww. grupę podobną, umożliwiło MFO Ro-1 rozszerzyć zakres działań o wszelkie anomalie akademickie.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Ro-9 ("Wsparcie Techniczne")

26.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Ro-9 odpowiada za bezpieczeństwo komputerowe Fundacji.

Ta funkcja wiąże się z ogromna odpowiedzialnością - gdyby któryś z operatorów został pochwycony przez wrogiego memetyka, ten miałby nieograniczony dostęp do wszystkich baz danych.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Ro-19 ("Ktarianie")

27.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Ro-19 została wysłana na Wenus, by założyć ośrodek Fundacji tam, gdzie może występować znaczna anormalna aktywność.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Sigma-3 ("Bibliografowie")

28.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Sigma-3 jest obarczona odpowiedzialnością:

 • zbadania,
 • zrozumienia,
 • możliwie trwałego zabezpieczenia

bezmiernej Biblioteki Wędrowców.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Tau-5 ("Samsara")

29.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Nieśmiertelne, zcyborgrizowane klony utworzone z ciała martwego boga; Mobilna Formacja Operacyjna Tau 5 posługuje się ezoterycznym i eksperymentalnym uzbrojeniem i ma za zadanie badać oraz opanowywać zagrożenia taumaturgiczne, magiczne a także psioniczne.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Psi-7 ("Ulepszenia Mieszkaniowe")

30.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Psi-7 specjalizuje się w tajnym:

 • namierzaniu,
 • zabezpieczaniu,
 • i / lub wyburzaniu

anomalnych budynków lub budynków dotkniętych anomalnymi efektami; szczególnie mieszkań na terenach zaludnionych. Obejmuje to:

 • nabywanie lub przekazywanie zainfekowanych budynków pod kontrolę Fundacji,
 • wstępną obserwację i dokumentację takich zabudowań, przed dostarczeniem do pobliskich zespołów reagowania, na długoterminowe lub permanentne zabezpieczenie.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:

Raporty:

MFO Omega-7 ("Puszka Pandory")

31.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Omega-7 jest eksperymentalną formacją operacyjną specjalizującą się w pozyskiwaniu i zabezpieczaniu anomalii, wykorzystując współpracujące humanoidalne podmioty, w szczególności SCP-076 i SCP-105.

Mobilna Formacja Operacyjna Omega-7 została wycofana i rozwiązana; ten wpis ma zostać usunięty z rozkazu Administracji ds. Rejestrów i Bezpieczeństwa Informacji.

Pomoc w Zabezpieczaniu Obiektów:
SCP-076
SCP-105
SCP-657
SCP-175
SCP-354

Raporty:

Dodatkowe MFO

Alfa-0 ("Tajne Przez Poufne")

1.png

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Alfa-0 to identyfikator antymemetycznego oddziału specjalnego Sephiroth, którego zadaniem jest:

 • dokonywanie prób przejęcia strategicznych celów,
 • zwalczanie wysoce niebezpiecznych zagrożeń poznawczych,
 • walka z wrogiem w szeroko rozumianej wojnie informacyjnej.

ℵ-0 pracuje głównie z Wydział Dezinformacji, aby w sposób skoordynowany kierować działaniami obronnymi w wojnie cybernetycznej i chronić ważne dane przed wyciekiem.

ℵ-0 pracuje także z Wydziałami ds. Antymemetyki i Memetyki, w celu opracowywania ochrony dla infrastruktury krytycznej i ośrodków Fundacji.

Wspomiano o MFO w:Eta-5 ("Bombowce Jäeger")

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Eta-5 jest jednostką szybkiego reagowania, specjalizującą się w śledzeniu, przechwytywaniu i zabezpieczaniu agresorów o wielkich rozmiarach (podmioty powyżej 30 m wysokości).

Jednostka odpowiada za aktywację i dezaktywację LSA4 w ośrodku wymiarowym nr 172.

Wspomiano o MFO w:Sigma-66 ("Szesnaście Ton")

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Mobilna Formacja Operacyjna Sigma-66 została utworzona z pojmanych członków grup podobnych.

Pomimo przewidywanego braku lojalności, Fundacji głęboko wierzy w użyteczność zebranego zespołu i spodziewa się, iż operatorzy okażą się cennymi współpracownikami.

Wspomiano o MFO w:Stigma-9 ("Przeistoczeni z Powszechnie Występujących Zębatek, Dźwigni i Krążków")

Przeznaczenie Formacji Operacyjnej: Historycznie, Kościół Zepsutego Boga od zawsze szczycił się swoim pragmatycznym podejściem do przedmiotu wiary - tym, że dowodził prawdziwości swojej doktryny przy pomocy artefaktów i fizycznych urządzeń cudotwórczych.

Gdy więc nadszedł czas, aby zdestabilizować Kościół, Fundacja wystawiła swoją figurę "Przeistoczonych z Powszechnie Występujących Zębatek, Dźwigni i Krążków".

Wspomiano o MFO w:

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License