SNDBXCLDACSDND
ocena: 0+x

Identyfikator podmiotu: SCP-PL-XXX

Klasa podmiotu: Euclid Keter

Specjalne Czynności Przechowawcze: SCP-PL-XXX oraz SCP-PL-XXX-A powinny być przechowywane w identycznych standardowych celach dla humanoidów, których lokalizacja zostanie wcześniej aprobowana przez [2] dowolnych naukowców nadzorujących projektu. Jeżeli jest to możliwe, ośrodki przechowawcze powinny być skonstruowane według identycznych planów celem uniknięcia przypadkowych zniszczeń podczas testów. Wysoce zalecane jest także utrzymywanie stałej łączności pomiędzy odpowiadającymi placówkami.

Działania i obecność samego SCP-PL-XXX mogą być bezpiecznie ignorowane. W razie niepożądanego zachowania należy spacyfikować SCP-PL-XXX-A standardowymi środkami.

SCP-PL-XXX musi pozostać odizolowany w dedykowanym stanowisku przechowawczym; wszelkie interakcje pozostają wzbronione. W zasięgu 50 [m] zawsze powinien znajdować się przynajmniej jeden przeszkolony operator kombinezonu EXOTANT. Personel ochronny placówki wyposażony jest w specjalną amunicję zapalającą o zwiększonej efektywności przeciw podmiotowi w razie przełamania zabezpieczeń.

Obiekt nie może zostać w żaden sposób ujawniony/uprowadzony/utracony, nawet jeżeli oznaczać to będzie jego zniszczenie. W sytuacjach krytycznych każdy członek projektu SCP-PL-XXX priorytetowo zobowiązany jest do jego terminacji.

Specjalne Czynności Przechowawcze zmieniono ze względu na Incydent 20b; szczegóły poniżej.

Opis: SCP-PL-XXX jest efektem wpływającym na mężczyznę rasy kaukaskiej, (określanego dalej mianem SCP-PL-XXX-A) materializującym się pod postacią matowoczarnego humanoida naśladującego w czasie rzeczywistym ruchy pierwowzoru.

Próby pozyskania niezależnej próbki podmiotu zakończyły się pobraniem gęstej, szybko utleniającej się cieczy lżejszej od powietrza atmosferycznego. Substancja ta jest skrajnie niereaktywna, nie posiada smaku ani zapachu. Godny uwagi jest fakt, że obiekt natychmiastowo uzupełnia jej niedobór w punkcie pobrania i wydaje się być zdolny do nieograniczonej jej reprodukcji; ze względu na swoją naturę najprawdopodobniej nie jest także świadomy jej ubytku.

Separacja substancji jest możliwa jedynie przy statycznej postawie SCP-PL-XXX. Podczas ruchu części wchodzące w interakcję z otoczeniem nabierają skrajnej wytrzymałości. Uważa się, że zachowanie to ma na celu wyłącznie utrzymanie mimiki i nie jest środkiem ofensywno-defensywnym.

Przeprowadzono próby podziału SCP-PL-XXX. Przy najrówniejszym możliwym podziale (Granica błędu: 0,17 [pm]) obiekt priorytetyzował regenerację od prawej strony. Przy jednoczesnym ruchu SCP-PL-XXX-A substancja oddzielona od bytu natychmiast traciła właściwości anomalne. Dalszy jej rozkład postępował prawidłowo. Wysunięto hipotezę, wedle której substancja składowa SCP-PL-XXX mogła by przybierać dowolną formę o innych właściwościach fizycznych. Została ona zarzucona z braku dowodów.

Mimika SCP-PL-XXX cechuje się perfekcyjnym odwzorowaniem każdego ruchu SCP-PL-XXX-A w odbiciu symetrycznym względem linii południkowych bez jakiegokolwiek opóźnienia. Jeżeli zwrot i kierunek przemieszczania się SCP-PL-XXX-A na to pozwolą, podmiot będzie zbliżał się do wzorca z identyczną prędkością. Wszelkie przeszkody fizyczne znajdujące się na trasie SCP-PL-XXX zostaną uszkodzone na wskutek kolizji z obiektem, aczkolwiek dojdzie do tego bez przejawiania jakichkolwiek działań agresywnych. Jeżeli SCP-PL-XXX-A zostanie przyspieszony z użyciem pojazdu, byt zachowa mimikę prędkości i adekwatną pozycję (Możliwe jest wówczas zaobserwowanie swoistej lewitacji, sprzecznej z testami w których masa podmiotu została określona na 89 [kg].).

Do tej pory nie opracowano efektywnej metody pełnej immobilizacji SCP-PL-XXX.

Do spotkania SCP-PL-XXX i SCP-PL-XXX-A zawsze dojdzie na południku 53°1'20" (lokalizacja precyzyjna zaczyna się wahać przy dokładniejszych koordynatach) oraz odpowiadającym mu 126°58'40"; dochodzi wtedy do kolizji obu podmiotów. Ze względu na perfekcyjną mimikę postawy i wykorzystywanej siły dalszy ruch jest niemożliwy. Oznacza to, że niezależnie od sytuacji SCP-PL-XXX-A nigdy nie może znaleźć się w m.in. zachodniej Europie, oraz na znacznych częściach kontynentów amerykańskich i afrykańskiego.

Incydent 15b:
Dnia ██/██/████, o godzinie 14:58 czasu lokalnego SCP-PL-XXX podjął nieudaną próbę przełamania zabezpieczeń. Mimo efektywnego unieszkodliwienia strażnika oraz dezaktywacji zabezpieczeń, obiekt nie mógł kontynuować ruchu poza celę. Porównania zapisów monitoringu wykazały, że ciało nieprzytomnego wówczas SCP-PL-XXX-A opierało się, z zachowaniem mimiki, w pozycji stojącej o zachodnią ścianę celi. Na drodze dalszych testów ustalono, że podmiot A nie znał rozkładu placówki symetrycznej oraz potwierdzono, że posiadał możliwość ingerencji w zachowanie obiektu niezależnie od przytomności umysłu.

W oparciu o pozostałe obserwacje stwierdzono, że pomiędzy zabezpieczonymi bytami istnieje możliwość transferu świadomości SCP-PL-XXX-A, jeżeli nie jest ona w stanie kontrolować predefiniowanego ciała. Działa ona wtedy na bardziej instynktownym poziomie; wykazuje problemy z kojarzeniem faktów oraz aplikacją ciągu przyczynowo-skutkowego.

Zaktualizowano procedury przechowawcze.


Dodatek 19:
Dnia ██/██/████, o godzinie 17:34 naukowiec nadzorujący projektu, doktor Fostergrant stwierdził zgon SCP-PL-XXX-A wywołanego złośliwym rakiem płuc. Mimo uprzednich █ operacji mających na celu sklonowanie i transplantację, organizm nie zaakceptował organów. W połączeniu z wyraźnym pogorszeniem stanu SCP-PL-XXX do stopnia znacznie utrudniającego badania podjęto decyzję o pogrzebaniu obu obiektów w przeszklonych trumnach będących pod stałym nadzorem zautomatyzowanego systemu monitoringu.

Efekt anomalny nie ustał po śmierci. Sekcja zwłok nie pomogła w ustaleniu jego źródła.

Incydent 20b:
Po zamknięciu trumien kliku niepowiązanych członków personelu placówki przechowawczej SCP-PL-XXX zgłosiło ciche, trudne do zidentyfikowania dźwięki. Mikrofony kierunkowe nie były w stanie potwierdzić tych relacji, procedurę zakończono bez odnotowania sprzeczności.

24 [godz.] później SCP-PL-XXX rozerwał trumnę dotkliwie kalecząc pełniący dyżur personel ochronny, po czym dokonał pełnego przełamania zabezpieczeń placówki. W przechwyceniu nieefektywnymi okazały się awaryjne hydranty azotowe, system laserów wysokoenergetycznych oraz konwencjonalne i automatyczne uzbrojenie kinetyczne przystosowane do unieszkodliwienia SCP-PL-XXX-A.

Podmiot nie posiadał ściśle określonej trasy, ruchy, nieprecyzyjne i gwałtowne, wykonywane były w krótkich, nieregularnych interwałach czasowych. W oparciu o poprzednie testy ustalono, że SCP-PL-XXX nadal posiada połączenie psioniczne z SCP-PL-XXX-A oraz możliwość jego kontroli. Połączenie to jest jednak zakłócane i aplikowane z opóźnieniem.

SCP-PL-XXX zachował zdolności wokalizacyjne, które wykorzystuje do wykrzykiwania prostych komunikatów informujących prawdopodobnie o aktualnym stanie SCP-PL-XXX-A. Mimo nacisków naukowca nadzorującego, dr. Fostergranta, nie zostały one oficjalnie sklasyfikowane jako zagrożenie poznawcze.

Od czasu Incydentu SCP-PL-XXX pozostaje skrajnie agresywny, mimo prawidłowo postępującego rozkładu szczątków SCP-PL-XXX-A. Zgodnie z zaleceniem naukowców nadzorujących zaktualizowano procedury przechowawcze.

Decyzja o transferze podmiotu z placówek dedykowanych do Ośrodka 13 została zatwierdzona.

Mniejszy brutalizer, więcej człowieka?

Użyj CVF jako narzędzia. Potrzeba celu.

Jak przekonać wanny do historii: ^.
i, kurwa, rewrite ostatniego logu na zaś.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License