Biuro (sandbox) Dr_Blackpeace III (Hubowy)

https://www.flickr.com/photos/12814307@N00/2195401178

https://www.flickr.com/photos/44034762@N04/33632257005

facility-texture.png63 Strefa-63 (Chroniona Strefa-63)

Strefa-63 to placówka badawcza Fundacji, zajmująca się badaniami wpływu anomalii na organizmy żywe oraz opracowywaniem i działaniem środków amnezyjnych, oraz mnestycznych. Badania przeprowadzone są z dala od anomalii, zezwalając na obecność jedynie ofiar ich działania niestanowiących bezpośredniego zagrożenia rozprzestrzenieniem efektu.

ocena: 0+x
scp-pl.png

Bezpieczna Placówka Fundacji SCP

Chroniona Strefa-63

Oficjalna Desygnacja: Badawczo-Produkcyjna Strefa Chroniona Polskiej Fundacji SCP w Lublińcu

Kod identyfikacyjny: NGDWCJ-Strefa-63PL


Główne Informacje


Założenie: 13 kwietnia 2001

Położenie: Obszar leśny na południe miejscowości Lubliniec, województwo śląskie, Polska

Funkcja placówki: Badawcza, wytwórcza, kazamatyczna, utylizacyjna.

Powierzchnia: Obszar całkowity wraz z terenem podległym nadzorowi 2,37 km2


Struktura

  • Obszar Zewnętrzny: Podległy pod placówkę obszar leśny stanowiący naturalną przeszkodę dla osób postronnych. Niewielka ingerencja w teren została przeprowadzona celem utworzenia niemal naturalnych przeszkód utrudniających podróżowanie w głąb terytorium (zapadliska, wąwozy, sadzawki porośnięte roślinnością). Obszar Zewnętrzny jest monitorowany przez ukrytą aparaturę, podstawowych zabezpieczeń dopełnia ogrodzenie z drutu posiadające oznaczenia informujące o zakazie wstępu i surowych konsekwencjach jego złamania.
  • Obszar Wewnętrzny: Właściwie zagospodarowana przestrzeń zewnętrzna, znajdująca się za i pomiędzy zabudowaniami. Obejmuje całą istniejącą infrastrukturę drogową, obszary zielone, miejsca parkingowe pojazdów Fundacji oraz niewielki terminal kolejowy. Poza głównymi zabudowaniami umieszczony jest posterunek strażniczy, stanowiący centralę systemu monitoringu Obszaru Wewnętrznego i Zewnętrznego oraz punkt wypadowy dla zespołu reagowania, jak również punkt kontrolny dla jednostek wjeżdżających i opuszczających placówkę. Obszar ogrodzony jest płotem drucianym uzbrojonym w drut nożowy.
063A.jpg

Budynek Sektora 1.

  • Zabudowania administracji: Wydzielony, dwukondygnacyjny budynek Strefy stanowiący miejsce przebywania osób decyzyjnych i zarządzających poszczególnymi aspektami placówki. W budynku znajdują się przede wszystkim biura, pomieszczenia socjalne i sale konferencyjne oraz pomieszczenia personelu utrzymania ruchu.
  • Jednostka badawcza (Sektor 1): Umieszczone są w nim najważniejsze pomieszczenia testowe i pracownie naukowe. W sektorze znajduje się magazyn preparatów chemicznych oraz sprzętu technicznego służących do przeprowadzania poszczególnych działań badawczych. W Sektorze 1 testuje się urządzenia i substancje projektowane w pracowniach Sektora 3. Projekty zatwierdzone przez odpowiednie organy są następnie przekazywane do transportu i wykorzystywane we wskazanych placówkach Polskiej Filii. Część projektowanych w Sektorze narzędzi badawczych jest tworzona specjalnie pod pracę z konkretną anomalią bądź efektami jej oddziaływania.
  • Jednostka utylizacyjna (Sektor 2): Połączony naziemnym łącznikiem z Sektorem 1 i 3. Do sektora prowadzi również podziemny tunel logistyczny przeznaczony dla wózków transportowych. Sektor 2 zajmuje się utylizacją odpadów biologicznych oraz szczątków członków personelu klasy D, którzy ponieśli śmierć w wyniku oddziaływania nań skutków wystawienia na obiekt anomalny bądź w wyniku prowadzonych eksperymentów badawczych. Personel znajdujący się pod wpływem anomalii bądź znacznie wyniszczony czynnikiem zewnętrznym, którego przydatność zostanie stwierdzona negatywnie, jest terminowany w sposób humanitarny i kontrolowany. Utylizacja zwłok następuje drogą kremacji w jednym z dwóch krematoriów.
  • Jednostka badawcza i produkcyjna (Sektor 3): Połączony z Sektorem 1 naziemnym łącznikiem. Mieści w sobie laboratoria badawcze i projektowe. Część pomieszczeń została specjalnie wyposażona i odizolowana od reszty placówki w przypadku wystąpienia niepożądanych skutków możliwych usterek technicznych, mogących zaszkodzić projektowanym urządzeniom i opracowywanym substancją. Izolacja biologiczna dwóch pomieszczeń pozwala na bezpieczne prowadzenie badań nad czynnikami zaraźliwymi i preparatami chemicznymi. Dedykowane pomieszczenia testowe pozwalają na natychmiastowe sprawdzenie działania poszczególnych projektów w czasie rzeczywistym.
063B.jpg

Budynek Sektora 4 przeznaczony do rozbiórki (stan na rok 2018).

  • Jednostka kazamatyczna (Sektor 5): Połączony z Sektorem 1 oraz 3 nadziemnymi łącznikami. W Sektorze znajdują się pomieszczenia mieszkalne przebywającego w placówce personelu klasy D. W ramach zapewnienia komfortu psychicznego personel klasy D posiada zezwolenie na swobodne poruszanie się po wyznaczonych lokacjach Sektora. Sektor jest nieustannie monitorowany i posiada własny zespół reagowania.

Dyrekcja i Administracja


Dyrektor główny Strefy: [USUNIĘTO]

Dyrektor naukowy: Dr Kordian Zakrzewski

Kierownik ds. badań biologicznych: Dr Adrian Krupa

Kierownik ds. badań technicznych: Dr inż. Olgierd Witkowski

Dyrektor medyczny: Dr Antoni Razmusiewicz

Dyrektor administracyjny: mgr Cezary Szewczyk

Kierownik ds. zaopatrzenia: mgr Milena Przybylska

Kierownik ds. logistyki materiałowej: mgr Kacper Jankowski

Kierownik logistyki personelu klasy D: mgr Joachim Szczepański

Główny dowódca ochrony: mjr Zbigniew Szulc

Dowódca sił reagowania Sektora 5: kpt. Mariusz Radziwiłowicz

Dowódca ochrony Strefy: por. Jakub Szydło

Dowódca sił reagowania Obszaru Zewnętrznego: por. Julian Walczak

Inspektor utrzymania ruchu: inż. Ryszard Maciejewski

Delegat Komitetu ds. Etyki: Dr Lucjan Stępień

Personel Wewnętrzny:

    Zespół Doktorski: 16

    Zespół Badawczy: 34

    Personel Administracyjny: 5

    Utrzymanie i informatyka: 18

    Personel bezpieczeństwa: 42

    Klasa D: Max. 66

    Pozostały personel: 17


Ważniejsze incydenty i wydarzenia

27 sierpień 2000

W czasie trwania prac budowlanych zabudowań Strefy znaleziono liczne miejsca pochówku ciał ludzkich. Szczątki poddano ekshumacji i przebadano. Wiele kości nosiło ślady uszkodzeń charakterystycznych dla uderzeń tępymi przedmiotami, spora część czaszek posiadała otwory postrzałowe. Jedne z odnalezionych szczątków zostały pochowane w charakterystyczny sposób poprzez ich rozczłonowanie i zakopanie w najwyraźniej losowych miejscach. Czaszka należąca do tych zwłok została znaleziona w płóciennym worku z umieszczoną cegłą w ustach, co spowodowało wyłamanie żuchwy.

11 marzec 2009

Sektor 4 i część Sektora 3 zostają zamknięte na rozkaz Rady O5 z powodu licznych potwierdzonych raportów Komitetu ds. Etyki odnośnie niehumanitarnego obchodzenia się z personelem klasy D i wykonywaniu przez naukowców zbędnych nieetycznych eksperymentów na ludziach. Połowa personelu naukowego i część funkcjonariuszy ochrony zostaje poddana czynnościom dyscyplinarnym w związu z łamaniem zasad etyki.

18 listopad 2013

Sektor 3 powraca do pełnej funkcjonalności na wniosek Dyrektora Strefy. Sektor 4 zostaje ostatecznie pozbawiony funkcjonalności praktycznej.

13 listopad 2015

Dwóch członków personelu klasy D przeprowadziło masakrę w Sektorze 5, zabijając ponad 3/4 ulokowanych tam osób przy pomocy broni palnej pochodzącej od jednego z funkcjonariuszy ochrony, który podczas pełnienia służby znajdował się w stanie odurzenia (poddany czynnościom dyscyplinarnym). Pracownicy zostali bezzwłocznie unieszkodliwieni przez Oddział Sił Reagowania Sektora. Motyw incydentu jest nieznany. Od tego momentu zrewidowano procedury ochronne i zniesiono zezwolenie na możliwość swobodnego poruszania się personelu Klasy D po terenie Sektora. Zasoby personelu powróciły do stanu sprzed incydentu w przeciągu niespełna 2 miesięcy.

4 grudnia 2019

Zablokowanie okien Sektora 4 na pisemny wniosek personelu Strefy. Według zeznań, częstym zjawiskiem była zewnętrzna obserwacja niewyraźnej postaci, przechodzącej w tyle nieużywanych pomieszczeń bądź stojącej przy oknie i spoglądającej na osobę z nienaturalnym, szerokim uśmiechem. Według zeznań osobnik nosił na sobie stary mundur Ludowego Wojska Polskiego. Wydarzenia te nie zostały nigdy potwierdzone; po blokadzie okien obserwacje ustały. Potwierdzenie wydarzenia nadnaturalnego mogłoby stanowić o zniesieniu dla Strefy 63 statusu placówki chronionej.


[[=]]

Dodatkowe Informacje


Strefa 63 została wybudowana z wykorzystaniem miejsca pozostałego po komunistycznym obozie pracy przymusowej ''Przyjaźń'', zburzonego jeszcze w I połowie XX wieku. Wszelka dokumentacja opisująca przyczynę całkowitej rozbiórki obozu nie została odnaleziona i prawdopodobnie celowo zniszczona.

Misja badawcza Strefy ze względu na dosyć specyficzny charakter wymaga użycia wyjątkowo dużych ilości personelu klasy D, sprowadzanego do placówki z obszaru całego kraju. W głównej mierze jest to personel przeznaczony do terminacji bądź wyjątkowo szczególnie agresywny i odmawiający współpracy. Dokłada się wszelkich starań, aby działalność naukowa z wykorzystaniem zasobów ludzkich była w jak największym możliwym stopniu humanitarna. Z powodu wielu wątpliwości etycznych Rada O5 zezwoliła na funkcjonowanie tylko jednej placówki o takim charakterze na terenie całej Polskiej Filii.

Działalność Sektora 2 jest stale i ściśle kontrolowana przez delegaturę Komitetu ds. Etyki. W ramach stałej działalności Strefa prowadzi gromadzenie personelu klasy D przeznaczonego do terminacji, docelowo całkowicie zwalniając z tego obowiązku pozostałe placówki Polskiej Filii, zajmując się następnie utylizacją szczątków zgodnie z należytym szacunkiem dla zwłok. Każdy etap jest dokładnie kontrolowany pod kątem zapewnienia jak najmniejszego dyskomfortu psychicznego i fizycznego personelu przeznaczonego do terminacji. Wszelkie niejasności i złamania zasad etyki są natychmiastowo zgłaszane i surowo potępiane.O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License