konstytucja darnaru

Art. 1.


Republika Darnar jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.

Art. 2.


Republika Darnar jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.

Art. 3.


Republika Darnar jest państwem jednolitym.

Art. 4.

 1. Władza zwierzchnia w Republice Darnar należy do Narodu.
 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

Art. 5.


Republika Darnar strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

Art. 6.


Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa.

Art. 7.

 1. Konstytucja jest najwyższym prawem Republiki Darnar.
 2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.

Art. 8.


Republika Darnar przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

Art. 9.

 1. Ustrój Republiki Darnar opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądowniczej.
 2. Władzę ustawodawczą sprawuje Ministerstwo Ustawodawcze, władzę wykonawczą Prezydent Republiki Darnar i Ministerstwo Wykonawcze, a władzę sądowniczą Trybunał Sprawiedliwości.

Art. 10.


Republika Darnar zapewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywatelskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji.

Art. 11.


Republika Darnar zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu.

Art. 12.


Ustrój terytorialny Republiki Darnar zapewnia decentralizację władzy publicznej.

Art. 13.

 1. Ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.
 2. Samorząd terytorialny uczestniczy w sprawowaniu władzy publicznej. Przysługującą mu w ramach ustaw istotną część zadań publicznych samorząd wykonuje w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

Art. 14.

 1. W drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad należytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicznego i dla jego ochrony.
 2. W drodze ustawy można tworzyć również inne rodzaje samorządu. Samorządy te nie mogą naruszać wolności wykonywania zawodu ani ograniczać wolności podejmowania działalności gospodarczej.

Art. 15.


Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Republiki Darnar.

Art. 16.


Społeczna gospodarka rynkowa oparta na wolności działalności gospodarczej, własności prywatnej oraz solidarności, dialogu i współpracy partnerów społecznych stanowi podstawę ustroju gospodarczego Republiki Darnar.

Art. 17.


Republika Darnar chroni własność i prawo dziedziczenia.

Art. 18.


Praca znajduje się pod ochroną Republiki Darnar. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy.

Art. 19.

 1. Kościoły i inne związki wyznaniowe są równouprawnione.
 2. Władze publiczne w Republice Darnar zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.
 3. Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego.

Art. 20.

 1. Siły Zbrojne Republiki Darnar służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.
 2. Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej i demokratycznej kontroli.

Art. 21.


W Republice Darnar językiem urzędowym jest język polski.

Art. 22.

 1. Godłem Republiki Darnar jest czarny orzeł namalowany na żółtym tle, z czarną koroną na głowie.
 2. Barwami Republiki Darnar są niebiesko-biała flaga z zielonym okręgiem na przedzie..
 3. Godło i barwy Republiki Darnar podlegają ochronie prawnej.

Art. 23.


Stolicą Republiki Darnar jest Solaria.
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License